BELANGENBEHARTIGING

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling.

  • KOOPKRACHT, zoals ouderenwerkloosheid, huurtoeslag, alle aspecten rond pensioenen.
  • DIGITALISERING, zoals het toenemende betalingsverkeer per computer, tablet of mobiele telefoon, het elektronisch persoons dossier (EPD) in de zorg, DIGI-D, Nationale Ombudsman.
  • ZORG, WONEN, WELZIJN, zoals wijkverpleging, ziektekostenverzekering, mantelzorg, senior-vriendelijke zorg, begrotingen landelijk en lokaal, preventieakkoord, wachtlijsten en personeelstekort in de zorg, senioren en alcohol, levensloopbestendigheid van woningen, bouw van seniorenwoningen, organisatie van de Participatie en de WMO in het algemeen.
  • VEILIGHEID, zoals toename van spoedeisende hulp aan ouderen, preventie tegen ongelukken (zoals valpartijen!!), financieel misbruik van ouderen, oudermishandeling.
  • ZINGEVING, zoals palliatieve zorg, tegengaan van eenzaamheid, adviezen aan lokale fracties voor het bevorderen van seniorvriendelijkheid van de gemeente, met concrete tips voor hun partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees alles nog maar eens rustig na via deze link: https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/

Lees de actuele stand van zaken:
Rapportage-landelijke-belangenbehartiging-KBO-PCOB-2e-kwartaal-2020

In het kader van de campagne Senioren en Veiligheid worden regelmatig webinars (online uitzendingen) georganiseerd waarin wordt ingegaan op een specifieke vorm van criminaliteit waar senioren slachtoffer van worden.
Zie daartoe: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/